หลักสูตรปริญญาโท

สาขาวิชา ภาค 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
การจัดการโลจิสติกส์ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ (LM) ภาคปกติ LM LM LM

(English Program)

LM

(Double Degree)

LM

(English Program)

LM

(Double Degree)

ภาคพิเศษ LM13 LM14 LM15 LM16 LM17 LM18
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเอกการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM) ภาคปกติ ITM ITM ITM ITM ITM ITM
ภาคพิเศษ ITM11 ITM12 ITM13 ITM14 ITM15 ITM16
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS หรือ COM) ภาคปกติ COM COM COM COM COM COM
ภาคพิเศษ COM COM COM COM COM COM
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ วิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ISM) ภาคปกติ ISM ISM ISM ISM ISM ISM
ภาคพิเศษ ISM ISM ISM
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ วิชาเอกความมั่นคงสารสนเทศ (ISC) ภาคปกติ ISC ISC ISC ISC ISC ISC
ภาคพิเศษ ISC ISC ISC ISC ISC ISC
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ วิชาเอกวิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์ (I-AM) ภาคปกติ IAM IAM IAM IAM IAM IAM
ภาคพิเศษ IAM IAM IAM IAM IAM IAM
สถิติประยุกต์ วิชาเอกสถิติ (STAT) ภาคปกติ STAT STAT STAT
ภาคพิเศษ STAT STAT STAT
สถิติประยุกต์ วิชาเอก วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (ACT) ภาคปกติ ACT ACT ACT
ภาคพิเศษ ACT ACT ACT
วิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกวิทยาการข้อมูล (BADS-DS) ภาคปกติ DS DS DS DS DS DS
ภาคพิเศษ DS รุ่น 2 DS รุ่น 3 DS รุ่น 4 DS รุ่น 5 DS รุ่น 6 DS รุ่น 7
วิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (BADS-BA&I) ภาคปกติ BA&I BA&I BA&I BA&I BA&I
ภาคพิเศษ BA&I  รุ่น 2 BA&I  รุ่น 3 BA&I  รุ่น 4 BA&I  รุ่น 5 BA&I  รุ่น 6

หลักสูตรปริญญาเอก

สาขาวิชา ภาค 1/60 2/60 1/61 2/61 1/62 2/62
วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (CSIS-PhD) ภาคปกติ CSIS CSIS CSIS CSIS CSIS CSIS
สถิติประยุกต์ วิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (AS- BA&I-PhD) ภาคปกติ BA&I
วิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (PhD – BADS) ภาคปกติ BADS BADS BADS BADS