hand-3044387_1280

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Business Analytics and Data Science (International Program)


จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) ทำให้โลกในปัจจุบันมีข้อมูลใหญ่ (Big data) มหาศาลและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องการนำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลเพื่อสร้างสารสนเทศ (Information) ใช้ประกอบการตัดสิน และการนำข้อมูลใหญ่และหรือสารสนเทศมาวิเคราะห์ (Analytics) เพื่อนำไปสู่ปัญญา (Intelligence) เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน (Competitive advantage) อันนำไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติในส่วนรวมในระยะยาว

โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยกำลังตกอยู่ในภาวะปัญหากับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income trap) จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้าง สารสนเทศ (Information) และ ปัญญา (Intelligence) เพื่อนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive advantage) ดังกล่าว เพื่อสร้างประเทศไทยให้มีเศรษฐกิจแบบมีความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based economy) สร้างเศรษฐกิจดิจิตัล (Digital Economy) ตามแนวยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ซึ่งจำต้องอาศัยปัญญาและสารสนเทศในกระบวนการสร้างคุณค่า (Value creation process) แก่ผลิตภัณฑ์และบริการมากกว่าที่จะอาศัยทุนหรือแรงงานแบบเดิม

นอกจากนี้โลกในยุคปัจจุบันยังมีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา (Multidisciplinary) และการหลอมรวมเทคโนโลยี (Technology fusion) ซึ่งนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ในสังคมและเศรษฐกิจ ผลจากการหลอมรวมดังกล่าวทำให้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีความรู้เชิงเดี่ยวทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ยากขึ้น หลักสูตรนี้ได้พิจารณาปรับปรุงให้มีการเรียนข้ามสาขาวิชาเพื่อให้สามารถทำงานได้จริงและเป็นการสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้รอบและรู้ลึก

ทั้งนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (วิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล; Business Analytics and Data Science (BADS)) เป็นการหลอมรวมสาขาวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics and Intelligence) ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (Data Science) ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นเนื้อเดียวกัน ปรับปรุงให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการหลอมรวมทรัพยากรและบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทำงานข้ามสาขาวิชาและบูรณาการให้เกิดความรู้ใหม่และส่งเสริมงานวิจัยพหุวิทยาการให้เพิ่มมากขึ้น สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทประกอบด้วยสามสาขาวิชาเอกคือ Business Analytics and Intelligence, Data Science, และ Health and Bioinformatics และสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาเอกมีเพียงสาขาวิชาเอกเดียวคือ Business Analytics and Data Science

หลักสูตรนี้จึงต้องการสร้างมหาบัณฑิตที่ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) โดยมีความรู้ความสามารถในด้านระเบียบวิธีสถิติและระเบียบวิธีวิจัย การเรียนรู้ของเครื่องจักร ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ (Inquiry skills) ด้วยตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนแก้ไขและตอบปัญหาทางธุรกิจ การเงิน การประกันภัย อุตสาหกรรม การแพทย์ สังคม และเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทยและโลกอย่างยั่งยืน ทั้งนี้งานด้าน Business analyst และ Data Scientist เป็นตำแหน่งงานที่กำลังขาดแคลนอย่างมากในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะในภาคเอกชน เป็นที่ต้องการสูงมากและแม้แต่ในภาครัฐเองก็เริ่มสนใจและต้องการให้มีการใช้ข้อมูลเพื่อผลักดันให้เกิดการร่างนโยบายสาธารณะและประเมินผลนโยบายสาธารณะอย่างมีหลักฐานและเป็นวิทยาศาสตร์อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไปในอนาคตอันใกล้

  เว็บไซต์ของหลักสูตร     ดาวน์โหลด รายละเอียด     ดาวน์โหลด โบรชัวร์