หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy (Computer Science and Information Systems : CSIS)


การเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยจึงได้กำหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเป็นจำนวนมากเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้

จึงจำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรโดยเฉพาะในระดับปริญญาเอกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีความรู้และความสามารถในการวิจัย รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ นอกจากนี้ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของสถาบันที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม

หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพันธกิจของสถาบัน คือ การผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาเอก ที่มีความรู้และคุณธรรม ผู้ซึ่งจะเป็นผู้นำในการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

แนวอาชีพ

  • นักวิชาการ/อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
  • นักวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร

วิชาเอก

  1. สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)
  2. สาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศ(Information Systems)

Apply Now Until September 7, 2018 for January Semester, 2019

  ดาวน์โหลดรายละเอียด     รับสมัคร     ใบสมัคร