หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy (Computer Science and Information Systems : CSIS)


การเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากรและนักวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้  เพื่อตอบสนองกับความต้องการดังกล่าวคณะสถิติประยุกต์ ได้เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หลักสูตรนานาชาติ ที่ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ในระดับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถในการวิจัยในการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์ด้านนี้  รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล  หลักสูตรได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี  2545 มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ

หลักสูตรประกอบด้วยสองวิชาเอก ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียน  ได้แก่

1.สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  (Computer Science)

2.สาขาวิชาเอกระบบสารสนเทศ (Information Systems)

งานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาที่ได้ดำเนินการมามีหลายด้าน เช่น

Artificial Intelligence

Machine Learning

Computer Networks

Network Security

Multimedia and Image Processing

Computer Graphics and Animation

User Interface Design

Database Systems

Information System Management

Information Security Management

Knowledge Management

Software Architecture

Parallel and Distributed Computing

Operating Systems

เป็นต้น

Apply Now for Upcoming Semester 

  หลักสูตร     รับสมัคร     ใบสมัคร     หนังสืออ้างอิง