หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจในระดับโลก อันได้แก่ การปรับเปลี่ยนกฎกติกาในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศก็พบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า รวมทั้งเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย สภาวการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน อาทิเช่น ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อสามารถแข่งขันได้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาในทุกๆด้าน ดังที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 จนถึงฉบับที่ 11 (2555-2559) ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้อหนึ่งเป็น ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ มีทักษะทางปัญญา สามารถพัฒนาความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง

การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่หลักสูตรนำมาพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ (1) ประชากรไทยมีการศึกษาสูงขึ้น และ (2) สังคมไทยกำลังย่างก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เนื่องมาจากคนมีชีวิตยืนยาวขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีบุตรน้อยลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นในการพัฒนาคนควรมุ่งสร้างให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกดังกล่าวข้างต้น ในการพัฒนาหลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิจัย/นักวิชาการ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ให้สามารถสังเคราะห์ทฤษฎีและผลิตองค์ความรู้ใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพโดยการปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะเหล่านี้สะท้อนอยู่ในรายวิชาต่างๆของหลักสูตร

แนวอาชีพ

  • อาจารย์
  • นักวิจัย นักวิชาการ
  • ผู้เชี่ยวชาญ
  • ที่ปรึกษา
  • นักบริหาร

วิชาเอก

  1. Statistics
  2. Actuarial Science and Quantitative Risk Management
  3. Business Analytics and Intelligence
  4. Industrial Statistics, Operations Research, and Logistic Systems
  5. Population and Policy Research Methods for Development
  ดาวน์โหลด รายละเอียด