หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)


ประเทศไทยต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะเศรษฐกิจในระดับโลก อันได้แก่ การปรับเปลี่ยนกฎกติกาในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก การรวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชียภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่นและอินเดีย และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 สำหรับสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศก็พบว่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า รวมทั้งเนื่องมาจากระบบเศรษฐกิจไทยมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนในส่วนของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย สภาวการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆด้าน อาทิเช่น ทำให้ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานเพื่อสามารถแข่งขันได้ ต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนากลไกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาในทุกๆด้าน ดังที่ได้ระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 จนถึงฉบับที่ 11 (2555-2559) ซึ่งเป็นฉบับปัจจุบัน ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้อหนึ่งเป็น ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดและสร้างองค์ความรู้ มีทักษะทางปัญญา สามารถพัฒนาความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มีความซับซ้อนยุ่งยากระดับสูงได้ด้วยตนเอง

การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมที่หลักสูตรนำมาพิจารณาในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ (1) ประชากรไทยมีการศึกษาสูงขึ้น และ (2) สังคมไทยกำลังย่างก้าวเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เนื่องมาจากคนมีชีวิตยืนยาวขึ้นและในขณะเดียวกันก็มีบุตรน้อยลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ดังนั้นในการพัฒนาคนควรมุ่งสร้างให้มีความรู้ ทักษะ และความชำนาญควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี

ผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกดังกล่าวข้างต้น ในการพัฒนาหลักสูตรนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักวิจัย/นักวิชาการ อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ให้สามารถสังเคราะห์ทฤษฎีและผลิตองค์ความรู้ใหม่ สามารถถ่ายทอดความรู้ และสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มีความยุ่งยากซับซ้อนได้ มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพโดยการปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม คุณลักษณะเหล่านี้สะท้อนอยู่ในรายวิชาต่างๆของหลักสูตร

แนวอาชีพ

  • อาจารย์
  • นักวิจัย นักวิชาการ
  • ผู้เชี่ยวชาญ
  • ที่ปรึกษา
  • นักบริหาร

วิชาเอก

  1. สถิติ (Statistics)
  2. การจัดการความเสี่ยงเชิงปริมาณ (Quantitative Risk Management)
  3. การวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย (Business Analytics and Research)
  4. การวิจัยดำเนินงาน (Operations Research)
  5. ประชากรและการพัฒนา (Population and Development)
  ดาวน์โหลด รายละเอียด