หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Master of Science Program in Information Technology Management (ITM)


เป็นหลักสูตรที่เน้นผลิตบุคลากรที่มีบทบาทในการเป็นผู้นำองค์กร และมีความสามารถในการจัดการองค์กรให้ทันกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นฐานของการแข่งขันเชิงธุรกิจในระดับนานาชาติ หลักสูตรนี้มีลักษณะเด่น คือ นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทั้งทางด้านการบริหารจัดการองค์กรในแขนงต่างๆ และทางด้านการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายในตัวเอง ทำให้มีความพร้อมที่จะผสานวิชาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรที่ตนทำงานได้ทันที

Expected Learning Outcome

ELO1 Team Leadership: Exhibit skills in communication, leadership, and problem solving in a team environment.
ELO2 Technical Research Skill: Demonstrate competent research skills, and ability to use the research techniques required in the IT industries.
ELO3 Lifelong Learning: Participate in lifelong learning, and keep up-to-date with knowledge of emerging technologies.
ELO4 Applying IT: Apply effective and ethical utilization of IT know-how and technical tools in practical organizational situations.
ELO5 Need Assessment: Analyze and evaluate problems and develop appropriate IT solutions for an organization.
ELO6 Executing strategic with IT: Design and implement IT strategic and tactical plans that integrate and apply all the core areas of IT and business management

แนวอาชีพ 

ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้านผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ ผู้กำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ นักปรับปรุงกระบวนการทำงาน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานธุรกิจ ฯลฯ

itm-m

 

  เว็บไซต์ของหลักสูตร     ดาวน์โหลด รายละเอียด