หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์)

Master of Science Program in Computer Science and Information Systems (Software Architecture : SA)


จุดเด่นของหลักสูตร

วิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา และ ออกแบบซอฟต์แวร์ในระดับสากลรวมถึงส่งเสริมสมรรถนะ (Competency) ด้านการบริหารและจัดการโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่มีความสลับซับซ้อน โดยมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรในระดับสูงซึ่งมี

ความเป็นผู้ชี้นำด้านการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของประเทศและเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกฝนทางด้านการวิเคราะห์ออกแบบ พัฒนา ทดสอบซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ และซับซ้อน โดยเข้าร่วมในกลุ่มวิชาค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการ พัฒนาซอฟต์แวร์มาเป็นผู้ฝึกสอนงาน (Coaching) อย่างใกล้ชิด ซอฟต์แวร์ที่จะพัฒนาในค่ายฝึกพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นจะได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมในการให้ความต้องการและนำไปใช้งานจริง หรือเป็นซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ต่อสาธารณะและให้ใช้งานได้โดยไม่มี

ค่าใช้จ่าย เป็นต้น

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

แนวอาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา (Career path) วิชาเอกวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คือ

  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ วิศวกรซอฟต์แวร์
  • นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์
  • นักปรับปรุงกระบวนงานพัฒนาซอฟต์แวร์
  • นักออกแบบซอฟต์แวร์
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • งานธุรกิจ
  • ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ