หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(การจัดการระบสารสนเทศ)

Master of Science Program in Computer Science and Information Systems (Information Systems Management : ISM)


จุดเด่นของหลักสูตร

การจัดการระบบสารสนเทศ เป็นสาขาที่เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้งานในองค์การต่าง ๆ ให้ได้คุ้มค่า และส่งเสริมให้กระบวนการทำงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพตอบสนองพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์การ  ดังนั้น นักศึกษาจะต้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการองค์การ เพื่อให้เข้าใจ ลักษณะองค์การ กระบวนการทำงานที่ครอบคลุมพันธกิจ การวัด ประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์การและเป้าหมายที่กำหนด  ซึ่งจะทำให้สามารถระบุระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่จะทำให้เกิด ประสิทธิภาพในการทำงานและเกิดความคุ้มค่าในการลงทุน  รวมทั้งจะ ต้องสามารถวางแผนการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ  วางแผน การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และวางแผนการนำ ข้อมูลที่ได้จากการใช้ระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ ต้องสามารถวางแผนเพื่อให้เกิดความ ปลอดภัย ของสารสนเทศ ี่เป็นทรัพย์สินที่สำคัญอย่างหนึ่งขององค์การ โดยต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศของ องค์การ และจัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)  ทั้งนี้ นักศึกษาจะสามารถปรับเปลี่ยนทรัพยากร ทางเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ทางธุรกิจได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การแข่งขัน ขององค์การ และสามารถตรวจสอบความเข้มแข็ง มั่นคง และ ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ (IT Auditing) เช่นกัน

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

 • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และ ระบบสารสนเทศ
 • ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบ สารสนเทศ
 • ผู้ทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ
 • ผู้ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ
 • ผู้บริหารความเสี่ยงและความมั่นคงสารสนเทศ
 • โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น