หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(วิทยาการสื่อปฏิสัมพันธ์)

Master of Science Program in Computer Science and Information Systems (Interactive Media Science : I-AM)


จุดเด่นของหลักสูตร

สาขา InterActive Media science ออกแบบมาเพื่อผลักดัน “บุคลากรโปรแกรมเมอร์” ให้ต่อยอดความรู้ความสามารถสู่อีกระดับของความท้าทาย เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้สร้างนวัตกรรมหรือนักประดิษฐ์รุ่นใหม่อันเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจเทคสตาร์ตอัปของไทยเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยเฉพาะในยุคของเศรษฐกิจดิจิตอลและยุคของประเทศไทย 4.0 นี้ การเรียนของสาขาจะเป็นการผสมผสานระหว่าง Computer Science และ Digital Multimedia โดยจะลงลึกในศาสตร์ 3 ด้าน ได้แก่

  • ด้านศิลปะเทคโนโลยี : การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแบบจำลอง (Modeling) เพื่อแสดงผลข้อมูลที่ซับซ้อน (Visualization) เพื่อจำลองสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation) เพื่อสร้างโลกเสมือน (Virtual Reality) เพื่อสร้างความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ฯลฯ ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้าน Computer graphic และ Computer animation ทั้งแบบ 2D และ 3D มาผนวกกับความรู้ด้านศิลปะ
  • ด้านระบบอัจฉริยะ : การเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์ที่ฉลาดโต้ตอบกับคนได้ถูกต้องรวดเร็ว (Interactive system) เพื่อสร้างเทคโนโลยีเชื่อมต่อผู้ใช้รูปแบบใหม่ (New user interface) เพื่อสร้างอุปกรณ์อัจฉริยะจากการประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ (Intelligent sensor applications) เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจข้อมูลในรูปภาพหรือวิดีโอ (Image analytics) ฯลฯ ซึ่งต้องใช้ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI (Artificial Intelligence) อันรวมถึงเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) มาผนวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และข่าวสารเทคโนโลยีล่าสุด
  • ด้าน User Experience : หมายถึง เทคนิคและขั้นตอนทั้งก่อน ระหว่าง และ ภายหลังการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ที่จะทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาจะตอบโจทย์ผู้ใช้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายและให้ความพึงพอใจสูงสุด โดยจะเกี่ยวข้องกับความรู้ด้านการศึกษาผู้ใช้ (User study) เทคนิคตัวต้นแบบ (Prototyping) ขั้นตอนการทำงานแบบลีนสตาร์ตอัป (Lean startup) การออกแบบให้ใช้ง่าย (Design for usability) และ จิตวิทยาผู้บริโภค (User psychology)

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

       นักศึกษาที่จบจากสาขานี้ นอกจากความสามารถในฐานะโปรแกรมเมอร์ที่สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้จริงแล้ว ยังมีโอกาสเพิ่มเติมในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้าน Interactive media และ Digital multimedia อาทิ

  • Designers and developers of interdisciplinary, interactive and creative technology production
  • Tech-entrepreneur
  • Tech-startup
  • UI/UX designer
  • Game developer
  • Multimedia developer
  • Instructors, lecturers or researchers
  เว็บไซต์หลัก