หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ(วิทยาการข้อมูล)

Master of Science Program in Computer Science and Information Systems (Data Science : DS)


จุดเด่นของหลักสูตร

สาขาวิทยาการข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้และความเข้าใจในหลักการเบื้องหลังและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของการสร้าง จัดเก็บและใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีความหลากหลายทั้งด้านประเภท ปริมาณ และความเร็วในการเกิดขึ้นของข้อมูล วิชาในสาขาจะให้ความรู้ตั้งแต่ความเป็นมา หลักการ การบริหารจัดการ เทคโนโลยี การใช้งาน และการรักษาความมั่นคงของ ฐานข้อมูล คลังข้อมูล และ Big Data การทำเหมืองข้อมูลขนาดใหญ่ Social Network Analysis โดยเน้นที่เทคนิคด้าน Machine Learning, โดยเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เช่น Distributed File System, Hadoop, Parallel Data Processing, MapReduce, HBASE, HIVE, Spark, SQL, Python, R, NLTK เป็นต้น รวมถึงกระบวนการและตัวแบบในการตัดสินใจสำหรับปัญหาในลักษณะต่างๆ นอกจากนั้น วิชาเลือกในสาขาจะเกี่ยวข้องกับการจัดการและการประมวลผลข้อมูลในลักษณะข้อความ (Text Analytics) เช่น เอกสาร เว็บไซต์ Facebook Twitter รวมถึงข้อมูลภาพ เสียง และวิดีโอ การนำข้อมูลหลายลักษณะมาวิเคราะห์ร่วมกัน และการทำความเข้าใจข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษา จะเป็นตำแหน่งงาน ได้แก่ วิศวกรข้อมูล (Data Engineers) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกระดับ ผู้กำหนดนโยบายและจัดการยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ประกอบการอิสระด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง