หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Master of Science Program in Computer Science and Information Systems : CSIS


การเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวืทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ทำให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากรmที่มีความเชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ เพื่อตอบสนองกับความต้องการดังกล่าวคณะสถิติประยุกต์ได้เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้นอกจากจะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ยังสามารถต่อยอดและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการขององค์การ  รวมทั้งสามารถริเริ่มดำเนินกิจการของตนเองได้ นอกจากนี้ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาที่ทันสมัยและเป็นพื้นฐานที่จะสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองต่อไปได้ในอนาคต

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษา จะเป็นตำแหน่งงานทางด้านนักจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ นักวิจัยและพัฒนาระบบประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนอง การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ผู้ตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ผู้ทดสอบระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ผู้บริหารความเสี่ยงและความมั่นคงสารสนเทศ  นักวิจัยและพัฒนาระบบความมั่นคงสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ นักออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสื่อบูรณาการ สื่อปฏิสัมพันธ์ และ สื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ

หลักสูตรประกอบด้วยสองวิชาเอก ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียน  ได้แก่

1.Computer Science  – Deep Technology and Intelligent System ตัวอย่างวิชาหลักและวิชาเลือกในสาขา ได้แก่

 • Artificial Intelligence
 • Machine Learning
 • Blockchain
 • Internet of Things
 • Cloud Computing
 • Cyber Security and Information Security Management
 • Big Data Analytics
 • Intelligent Robotics
 • Deep Learning
 • Cognitive Systems
 • Augmented Reality and Virtual Reality

           What is Deep Technology?

   What is Intelligent System?

2.Information Systems Management : ISM ตัวอย่างวิชาหลักและวิชาเลือกในสาขา ได้แก่

 • Business Process Design
 • Distributed Systems for Information Systems Management
 • Digital Transformation
 • Information Systems Auditing
 • Cloud Computing
 • Cyber Security and Information Security Management
 • Data Mining and Business Intelligence
 • Unstructured Data Analytics
 • Agile Information Systems Development
 • Information Systems Performance Measurement
  เว็บไซต์ของหลักสูตร     ดาวน์โหลด รายละเอียด     อาจารย์ประจำหลักสูตร