hand-3044387_1280

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

Master of Science Program in Business Analytics and Data Science (BADS)


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (Master of Science Program in Business Analytics and Data Science)  เป็นการหลอมรวมสาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics and Intelligence) ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ ประกอบกับหลักสูตรได้บูรณาการสาขาวิชาเอกอีก 5 สาขาวิชาเอก คือ สาขาวิชาเอกวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer: DE)  สาขาวิชาเอกปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Artificial Intelligence and Machine Learning: AI&ML)  สาขาวิชาเอกภาพนิทัศน์ข้อมูลและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Data Visualization and Multimedia Technology: DVMT)  สาขาวิชาเอกสุขภาพและขีวสารสนเทศศาสตร์ (Healthcare and Bioinformatics: HBI)  และสาขาวิชาเอกการวิเคราะห์นโยบายและการพัฒนา (Policy Analytics and Development: PAD)  รวมเป็น 7 สาขาวิชาเอก ในหลักสูตร วท.ม. (การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562   ซึ่งได้บูรณาการหลักสูตรให้เป็นสหวิทยาการ (Multidisciplinary) เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ขึ้นในหลักสูตรซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  อีกทั้งเป็นการหลอมรวมทรัพยากรและบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทำงานข้ามสาขาวิชาและบูรณาการให้เกิดความรู้ใหม่และส่งเสริมงานวิจัยพหุวิทยาการให้เพิ่มมากขึ้น

โดย  7 สาขาวิชาเอกประกอบไปด้วย  1) ปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics and Intelligence: BA&I), 2) วิทยาการข้อมูล (Data Science: DS), 3) สุขภาพและชีวสารสนเทศศาสตร์ (Health and Bioinformatics: HBI), 4) วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer: DE),  5) ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Artificial Intelligence and Machine Learning: AI&ML), 6) ภาพนิทัศน์ข้อมูลและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Data Visualization and Multimedia Technology: DVMT),   และ 7) การวิเคราะห์นโยบายและการพัฒนา (Policy Analytics and Development: PAD)

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดยมีความรู้ความสามารถในด้านระเบียบวิธีสถิติและระเบียบวิธีวิจัย การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความแตกฉายด้านข้อมูล (Data Literacy) มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ (Inquiry Skills) ด้วยตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนแก้ไขและตอบปัญหาทางธุรกิจ การเงิน การประกันภัย อุตสาหกรรม การแพทย์ สังคม และเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทยและโลกอย่างยั่งยืน ทั้งนี้งานด้าน Business Analytics and Data Science เป็นตำแหน่งงานที่กำลังขาดแคลนอย่างมากในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะในภาคเอกชนเป็นที่ต้องการสูงมากและแม้แต่ในภาครัฐเองก็เริ่มสนใจและต้องการให้มีการใช้ข้อมูลเพื่อผลักดันให้เกิดการร่างนโยบายสาธารณะและประเมินผลนโยบายสาธารณะอย่างมีหลักฐานและเป็นวิทยาศาสตร์อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไปในอนาคตอันใกล้

แนวอาชีพ

การประกบตำแหน่งงานหลังสำเร็จการศึกษากับสาขาวิชาเอก (Job-Major mapping) แสดงในรูปด้านล่างนี้ สำหรับเส้นสีเข้มแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกบตำแหน่งงานกับสาขาวิชาเอกซึ่งเป็นเส้นทางหลัก สำหรับเส้นประแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประกบตำแหน่งงานกับสาขาวิชาเอกซึ่งเป็นเส้นทางรองซึ่งจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม แต่น่าจะมีฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อยอดได้ เช่น ตำแหน่ง นักสถิติ อาจจะเป็นเส้นทางรองสำหรับสาขาวิชาเอก Business Analytics and Intelligence, Policy Analytics for Development, และ Data Visualization and Multimedia Technology และหลักสูตร BADS ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักสถิติโดยตรง แต่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาบางสาขาวิชาเอกสาขาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานได้

  เว็บไซต์ของหลักสูตร     รายละเอียดหลักสูตร     ดาวน์โหลด โบรชัวร์