hand-3044387_1280

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

Master of Science Program in Business Analytics and Data Science (BADS)


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) ได้พิจารณาปรับปรุงให้มีการเรียนข้ามสาขาวิชาเพื่อให้สามารถทำงานได้จริงและเป็นการสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้รอบและรู้ลึกและเป็นการหลอมรวมสาขาวิชาหลายสาขาวิชาในคณะสถิติประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการข้อมูล (Data Process) ทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน ปรับปรุงให้ทันสมัยตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการหลอมรวมทรัพยากรและบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้ทำงานข้ามสาขาวิชาและบูรณาการให้เกิดความรู้ใหม่และส่งเสริมงานวิจัยพหุวิทยาการให้เพิ่มมากขึ้น สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทประกอบด้วย 8 สาขาวิชาเอก ดังต่อไปนี้ 1) ปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics and Intelligence: BA&I), 2) วิทยาการข้อมูล (Data Science: DS), 3)  วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer: DE),  4) ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Artificial Intelligence and Machine Learning: AI&ML), 5) ภาพนิทัศน์ข้อมูลและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Data Visualization and Multimedia Technology: DVMT),   6) การวิเคราะห์นโยบายและการพัฒนา (Policy Analytics and Development: PAD), 7)  ห่วงโซ่อุปทานอัตโนมัติและการวิเคราะห์ (Supply Chain Analytics and Automation: SCAA) และ 8) การกำกับดูแลข้อมูลและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล (Data Governance and Digital Transformation: DGT)

หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) โดยมีความรู้ความสามารถในด้านระเบียบวิธีสถิติและระเบียบวิธีวิจัย การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ความแตกฉายด้านข้อมูล (Data Literacy) มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ (Inquiry Skills) ด้วยตนเอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนแก้ไขและตอบปัญหาทางธุรกิจ การเงิน การประกันภัย อุตสาหกรรม การแพทย์ สังคม และเศรษฐกิจ สำหรับประเทศไทยและโลกอย่างยั่งยืน ทั้งนี้งานด้าน Business Analytics and Data Science เป็นตำแหน่งงานที่กำลังขาดแคลนอย่างมากในโลกปัจจุบันโดยเฉพาะในภาคเอกชนเป็นที่ต้องการสูงมากและแม้แต่ในภาครัฐเองก็เริ่มสนใจและต้องการให้มีการใช้ข้อมูลเพื่อผลักดันให้เกิดการร่างนโยบายสาธารณะและประเมินผลนโยบายสาธารณะอย่างมีหลักฐานและเป็นวิทยาศาสตร์อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไปในอนาคตอันใกล้

แนวอาชีพ

การประกบตำแหน่งงานหลังสำเร็จการศึกษากับสาขาวิชาเอก (Job-Major mapping) แสดงในรูปด้านล่างนี้ สำหรับเส้นสีเข้มแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกบตำแหน่งงานกับสาขาวิชาเอกซึ่งเป็นเส้นทางหลัก สำหรับเส้นประแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประกบตำแหน่งงานกับสาขาวิชาเอกซึ่งเป็นเส้นทางรองซึ่งจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติม แต่น่าจะมีฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อยอดได้ เช่น ตำแหน่ง นักสถิติ อาจจะเป็นเส้นทางรองสำหรับสาขาวิชาเอก Business Analytics and Intelligence, Policy Analytics for Development, และ Data Visualization and Multimedia Technology และหลักสูตร BADS ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักสถิติโดยตรง แต่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาบางสาขาวิชาเอกสาขาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ทำงานได้

วิชาเอก

  1. ปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics and Intelligence : BA&I)
  2. วิทยาการข้อมูล (Data Science : DS)
  3. วิศวกรรมข้อมูล (Data Engineer: DE)
  4. การวิเคราะห์นโยบายและการพัฒนา (Policy Analytics and Development: PAD)
  5. ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Artificial Intelligence and Machine Learning: AI&ML)
  6. ภาพนิทัศน์ข้อมูลและเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (Data Visualization and Multimedia Technology: DVMT)
  7. ห่วงโซ่อุปทานอัตโนมัติและการวิเคราะห์ (Supply Chain Analytics and Automation: SCAA)
  8. การกำกับดูแลข้อมูลและการเปลี่ยนผ่านดิจิทัล (Data Governance and Digital Transformation: DGT)
  เว็บไซต์ของหลักสูตร     รายละเอียดหลักสูตร     ดาวน์โหลด โบรชัวร์