หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสถิติประยุกต์ (สาขาวิชาเอกสถิติ)

Master of Science Program in Applied Statistics (Statistics : STAT)


สาขาวิชาเอกสถิติ (Statistics) เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นทั้งเนื้อหาในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้   นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงเทคนิควิธีการทางสถิติ การวิจัย ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านสถิติมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เน้นผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้สถิติกับข้อมูลในองค์กรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ สืบค้นข้อสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นของสาขาวิชาเอก

  1. เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ที่เน้นให้นักศึกษานำความรู้ ไปพัฒนาวิชาชีพทั้งทางด้านการบริหารเศรษฐศาสตร์ การเงิน การดำเนินการเพื่อการตัดสินใจ
  2. ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่าง เป็นระบบและสามารถพัฒนาแนวทางใน การแก้ปัญหา ได้อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง
  3. ผู้เรียนจะมีทักษะในการใช้ข้อมูล สืบค้นข้อสนเทศและ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปสู่การวิจัย และการพัฒนาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ผู้เรียนมีความสามารถในการบูรณาการความรู้เพื่อ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

นักศึกษาที่จบการศึกษาวิชาเอกสถิติ นิด้า ไม่เคยตกงาน และอาชีพที่ได้รับความนิยมสุงสุดได้แก่ ครู อาจารย์ใน สถาบันอุดมศึกษา นักสถิติในหน่วยงานของรัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เจ้าหน้า ที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต นักวิเคราะห์ข้อมูลในการทำเหมืองข้อมูลงานให้คำปรึกษา ทั้งการประกอบธุรกิจส่วนตัวและด้านการให้คำปรึกษา องค์การ และศึกษาต่อในระดับสูง