หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสถิติประยุกต์ (สาขาวิชาเอกวิธีวิจัยและประเมินนโยบายเพื่อการพัฒนา)

Master of Science Program in Applied Statistics (Policy Research and Evaluation  Methods for Development : PREMD)


จุดเด่นของสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเอกประชากรและการพัฒนา (Population and Development) เป็นสาขาที่เน้นความรู้ทฤษฎีและแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาประชากรที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยแนวทางในการวิเคราะห์ครอบคลุมทั้งเทคนิคประชากร ระเบียบวิธีวิจัย และสถิติวิเคราะห์ต่างๆ

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางวิเคราะห์นโยบายและแผน งานด้านการบริหารทั่วไป นักการศึกษา นักการสาธารณสุข งานจัดการสิ่งแวดล้อม นักวิจัย และนักสถิติของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน