หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสถิติประยุกต์ (สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ)

Master of Science Program in Applied Statistics (Decision Technology and Management : DTM)


จุดเด่นของสาขาวิชาเอก

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ (Decision Technology and Management) เป็นสาขาที่เน้นองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์กระบวนการ ผสมผสานกับการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ วางแผน และการจัดการ โดยเฉพาะทางด้านธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมในลักษณะบูรณาการ

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้านวิเคราะห์และวางแผนในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรม งานควบคุมคุณภาพ งานด้านการบริหารจัดการผลิต งานด้านการบริหารสินค้าคงคลัง งานด้านการบริหารโครงการ รวมทั้งงานด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน