หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสถิติประยุกต์ (สาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ)

Master of Science Program in Applied Statistics (Business Analytics and Intelligence : BA&I)


จุดเด่นของสาขาวิชาเอก

 • หลักสูตร Business Analytics and Intelligence (BA&I) ปรับปรุงให้ทันสมัยมากที่สุด โดยพัฒนามาจากหลักสูตร Business Analytics and Research (BA&R) เดิมเพื่อสะท้อนการปฏิบัติในธุรกิจล่าสุดและพรมแดนของความรู้ในด้าน Business Analytics and Intelligence และ Big Data Technology
 • หลักสูตร BA&I เป็นหลักสูตรที่ผสมผสานเพื่อบูรณาการความรู้ทางการบริหารธุรกิจ สถิติ วิทยาการ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปแปลงข้อมูลสู่สารสนเทศ แล้วจึงแปลงสารสนเทศสู่ business intelligence โดยมีเป้าหมายท้ายสุดเพื่อแปรรูป business intelligence ไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน (competitive advantage) โดยใช้การวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีหลักฐาน
 • ปรัชญาในการออกแบบหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่ปัญหาและทางออกของธุรกิจเพื่อให้เกิดความคล้องจองกับความต้องการของภาคธุรกิจโดยใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ทางสถิติ การทำเหมืองข้อมูล machine learning และการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้เพื่อนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน
 • BA&I มุ่งเน้นเพื่อพัฒนานักวิเคราะห์ธุรกิจ นักสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจที่อาศัยความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based economy)

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ,
 • นักวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • นักสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ
 • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางธุรกิจ
 • นักสถิติ
 • นักวิจัยตลาด
 • นักวิเคราะห์ทางการเงิน
 • ผู้บริหารภาคธุรกิจ
  ดาวน์โหลด โบรชัวร์  
  เว็บไซต์หลัก