หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสถิติประยุกต์ (สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง)

Master of Science Program in Applied Statistics (Insurance Actuarial Science and Risk Management : ACT)


สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Insurance Actuarial Science and Risk Management) เป็นหลักสูตรที่เน้นองค์ความรู้ทางวิทยาการประกันภัย คณิตศาสตร์ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง เพื่อผลิตบุคลากรในศาสตร์วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้นำ มีทักษะการวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ การสื่อสารและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้แบบบูรณาการ สอดคล้องกับข้อกำหนดและคุณสมบัติของวิชาชีพคณิตศาสตร์ประกันภัยและนักบริหารความเสี่ยงในระดับสากลและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลและการเจริญเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นของธุรกิจประกันภัย ธุรกิจการให้บริการทางการเงิน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรนี้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเนื้อหาของการสอบเพื่อให้ได้ประกาศนียบัตรของสมาคมวิชาชีพทางประกันภัยต่างๆ เช่น SOA, CAS, AICPCU/IIA เป็นต้น

สายอาชีพหรือหน้าที่การทำงาน

  • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  • นักบริหารความเสี่ยง
  • นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
  • ตําแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและกําหนดกลยุทธ์ หรือตําแหน่ง งานที่เกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาการให้บริการ ทางการเงิน