หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

Master of Science Program in Applied Statistics


เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นทั้งเนื้อหาในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้   นักศึกษาจะได้ศึกษาถึงเทคนิควิธีการทางสถิติ การวิจัย ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนำองค์ความรู้ด้านสถิติมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เน้นผู้เรียนนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้สถิติกับข้อมูลในองค์กรและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่ สืบค้นข้อสนเทศและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวอาชีพผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นตำแหน่งงานทางด้าน ครู อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักสถิติ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ผู้เชี่ยวชาญการทำเหมืองข้อมูล หรือศึกษาต่อระดับสูง ฯลฯ

  ดาวน์โหลด รายละเอียด