สถานที่สอบประมวลความรู้ และ QE ครั้งที่ 2/2563 และมาตรการการเข้าสอบในสถาบัน

สถานที่สอบประมวลความรู้ และ QE ครั้งที่ 2/2563 และมาตรการการเข้าสอบในสถาบัน

คณะได้รับอนุมัติให้จัดสอบประมวลความรู้ ภายในสถาบันในวันที่ 18 และ 24 เมษายน 2564 คณะจึงขอให้ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ของทางราชการ และที่สถาบันกำหนดอย่างเคร่งครัด
สถานที่สอบ
มาตรการการเข้าสอบในสถาบัน