ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ (รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เป็นศิษย์เก่าดีเด่น/ปริญญากิติมศักดิ์)

ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ (รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์/เป็นศิษย์เก่าดีเด่น/ปริญญากิติมศักดิ์)

คณะสถิติประยุกต์ขอเรียนเชิญ (นักศึกษา/อาจารย์/ศิษย์เก่า) ของคณะเสนอรายชื่อผู้ที่ท่านเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
1) ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์