การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 

📢 ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ร่วมส่งผลงานวิชาการ เพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ Applied Statistics Conference 2019

📆 กำหนดการ: http://asconf2019.nida.ac.th

– หมดเขตส่งบทความเพื่อพิจารณา: 14 กรกฎาคม 2562

– ประกาศผลการคัดเลือกบทความ: 23 สิงหาคม 2562

– หมดเขตส่งบทความฉบับตีพิมพ์ (Camera ready): 12 กันยายน 2562

– หมดเขตลงทะเบียนล่วงหน้า (Early Bird): 16 ตุลาคม 2562

– ประชุมวิชาการ: 30-31 ตุลาคม 2562

✉️ ส่งบทความได้ที่: http://asconf2019.nida.ac.th/submission.php