นางสาววิมล ชูเกียรติ

นางสาววิมล ชูเกียรติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ, รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน

Office : กลุ่มงานนโยบายและแผน, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 0-2727-3081
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : wimon@as.nida.ac.th