นางสุภาพร หงษาวงษ์

นางสุภาพร หงษาวงษ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ,หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษา

Office : งานบริการการศึกษา, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น12
Phone : (+66) 02727-3039
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : supaporn@as.nida.ac.th