นางสาวศศินันท์ บัญลือสิงห์

นางสาวศศินันท์ บัญลือสิงห์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

Office : กลุ่มงานนโยบายและแผน, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 0-2727-3080
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : sasinan@as.nida.ac.th