ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวดี ธนวงศ์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา , อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Office รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3076
Phone ห้องรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา : (+66) 02727-3032
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : patrawadee@as.nida.ac.th
Website: http://as.nida.ac.th/~patrawadee