นางสาวนิตยา ชูแก้ว

นางสาวนิตยา ชูแก้ว

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ, รักษาการหัวหน้ากลุ่มงาน

Office : งานการเงิน, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66)0-2727-3046
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : nittaya@as.nida.ac.th