นางสาวดุษฎี กองเพิ่มพูล

นางสาวดุษฎี กองเพิ่มพูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและธุรการ

Office : กลุ่มงานบริหารและธุรการ หัวหน้ากลุ่มงาน, อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3079
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : dussadee@as.nida.ac.th