รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 0727-3059
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : waraporn@as.nida.ac.th

  Download CV PDF