ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 0727-3071
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : tanasai@as.nida.ac.th
Website : http://www.tanasai.com