ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองงาม

อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 02727-3088
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : sutep@as.nida.ac.th,  sutep.tongngam@gmail.com

  Download CV PDF