รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 0727-3053
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : surapong@as.nida.ac.th

  Download CV PDF