ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สุรเนาวรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา สุรเนาวรัตน์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 0727-3051
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : sukanya@as.nida.ac.th

  Download CV PDF