ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Office รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชั้น 12
Phone : (+66) 0727-3055
Phone ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร : (+66) 027273033
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : sarawut@as.nida.ac.th

  Download CV PDF