ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกร พูลทรัพย์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 0727-3064
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : rattakorn@as.nida.ac.th
Website: http://as.nida.ac.th/~rattakorn

  Download CV PDF

Events

ID Event Name Duration Start Date
FinTech and Blockchain for Digital Transformation FinTech and Blockchain for Digital Transformation 1 Days ตุลาคม 5, 2019
Blockchain Development Blockchain Development with Ethereum 4 Weeks กันยายน 1, 2018
AG201701 Agile development for Tech Startup 1 Days มกราคม 8, 2017