ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วิจิตรธรรมรส

อำนวยการศูนย์คลังปัญญาและสารสนเทศ,อาจารย์ประจำ หลักสูตรสถิติประยุกต์

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 2727-3054
Fax : (+66) 2374-4061
E-mail : preecha@as.nida.ac.th