ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ลือนาม

คณบดี คณะสถิติประยุกต์ , ที่ปรึกษาอธิการบดี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล, อาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Office คณบดี : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone คณบดี : (+66) 0727-3551
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : pramote@nida.ac.th

  Download CV PDF