ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ กั่วเจริญ

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 0727-3085
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : pramote@as.nida.ac.th

  Download CV PDF