รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร

รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร

อาจารย์ประจำ

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 0727-3056
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : pipat@as.nida.ac.th

  Download PDF