รองศาสตราจารย์ ดร.โอม ศรนิล

รองศาสตราจารย์ ดร.โอม ศรนิล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 02727-3049
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : osornil@as.nida.ac.th

  Download CV PDF