รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 02727-3070
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail :kamaruchkul@as.nida.ac.th