ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรินทร์ ศุขหมอก

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ , อาจารย์ประจำ หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Office รองคณบดีฝ่ายวิชาการ : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12
Phone : (+66) 02727-3048
Phone ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ : (+66) 02727-3031
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail : jugkarin@as.nida.ac.th