รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

รองศาสตราจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์

อาจารย์ประจำ หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล

Office : อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12A
Phone : (+66) 02727-3052
Fax : (+66) 02374-4061
E-mail :duanpen@as.nida.ac.th