ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ครั้งที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ออนไลน์เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์

ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2563