ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท ภาคปกติ  ครั้งที่ 2/2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2562

คณะสถิติประยุกต์ NIDA

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2562

กรณีปกติ  กรณีมีประสบการณ์การทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

กรณีปกติ ครั้งที่ 2-62   กรณีมีประสบการณ์ทำงาน ครั้งที่ 2-62   กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 2-62

 

  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วันสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 ระหว่างเวลา 14.00 – 16.30 น. (เวลรายงานตัวดูเพิ่มเติมในประกาศ)

การรายงานตัวสอบสัมภาษณ์  ให้รายงานตัวก่อนสอบประมาณ 30 นาที และการเข้าสอบเป็นไปตามรายชื่อและเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์  คณะสถิติประยุกต์ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 12 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา edserv.nida.ac.th  หรือ เว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์ as.nida.ac.th