ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ คณะสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ คณะสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 1/2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2564 ประจำภาค 1 ปีการศึกษาที่ 2564

กรณีสอบผ่านข้อเขียน กรณีมีประสบการณ์การทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

  กรณียื่นคะแนนสอบข้อเขียน 1/2564     กรณีมีประสบการณ์ทำงาน 1/2564   กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 1/2564

 

  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วันสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. (เวลาสอบสัมภาษณ์ โปรดดูเพิ่มเติมในประกาศ)

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์

1. การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams

2. ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2 จะได้รับอีเมลแจ้ง link ของ Microsoft Teams ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (อีเมลจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ให้ไว้ตอนสมัคร) ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ไม่ได้รับอีเมลจากคณะสถิติประยุกต์ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ทางอีเมล admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40

3. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วม Microsoft Teams ตาม link ที่ได้รับ หรือ Log in เข้าใช้งาน Microsoft Teams ด้วยอีเมลที่ผู้สมัครให้ไว้ ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 หากไม่สามารถเข้าร่วม Microsoft Teams ที่ใช้สอบได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ทางอีเมล admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 02-727-3037-40

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่เลือกสมัครมากกว่า 1 กรณี จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 กลุ่ม จึงได้รับอีเมลมากกว่า 1 อีเมล ขอให้เข้าร่วม โปรแกรม Microsoft Teams ตาม link ที่ได้รับทุกอีเมล

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รอรับการเรียกสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่ระบุในข้อ 2  ทั้งนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดทั้งเสียงและภาพตลอดเวลาที่ถูกสัมภาษณ์ด้วย

          ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุกคน ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อนี้อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้นี้ ถือเป็นการสละสิทธิ์การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์โดยปริยาย

***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศ***

วันประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

*ตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th  หรือ เว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์ http://as.nida.ac.th