ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) ปริญญาโท ภาคปกติ  ครั้งที่ 2/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 2/2563

กรณีปกติ  กรณีมีประสบการณ์การทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

กรณีปกติ ครั้งที่ 2-2563   กรณีมีประสบการณ์ทำงาน ครั้งที่ 2-2563   กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 2-2563

 

  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วันสอบสัมภาษณ์  วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. (เวลาสอบสัมภาษณ์ โปรดดูเพิ่มเติมในประกาศ)

1.1 การสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ จะใช้โปรแกรม Microsoft Teams
1.2 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตามรายชื่อในข้อ 2 จะได้รับอีเมล์แจ้ง link ของ Microsoft Teams ที่จะเข้าสอบสัมภาษณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 (อีเมล์จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์แจ้งไว้ตอนสมัคร)
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ไม่ได้รับอีเมล์จากคณะสถิติประยุกต์ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ทางอีเมล์ admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 094-929-1944
1.3 ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าร่วม Microsoft Teams ตาม link ที่ได้รับภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 หากไม่สามารถเข้าร่วม Microsoft Teams ที่ได้รับมอบหมายได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของคณะ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ทางอีเมล์ admission@as.nida.ac.th หรือทางโทรศัพท์ 094-929-1944
ผู้สมัครที่เลือกสมัครมากกว่า 1 กรณี จะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์มากกว่า 1 กลุ่ม จึงได้รับอีเมล์มากกว่า 1 อีเมล์ ขอให้เข้าร่วม โปรแกรม Microsoft Teams ตาม link ที่ได้รับทุกอีเมล์

***โปรดอ่านเพิ่มเติมในประกาศ***

วันประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563

*ตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา https://edserv.nida.ac.th  หรือ เว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์ http://as.nida.ac.th