ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 4/2563 ประจำภาค 2 ปีการศึกษาที่ 2563

กรณีสอบผ่านข้อเขียน กรณีมีประสบการณ์การทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

  กรณียื่นคะแนนสอบข้อเขียน 4/2563     กรณีมีประสบการณ์ทำงาน 4/2563   กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 4/2563

 

  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วันสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ระหว่างเวลา 14.30 – 16.00 น. (เวลาสอบสัมภาษณ์ โปรดดูเพิ่มเติมในประกาศ)

การรายงานตัวสอบสัมภาษณ์  ให้ผู้สมัครมารายงานตัวก่อนสอบประมาณ 30 นาที และเข้าสอบตามรายชื่อและเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์  คณะสถิติประยุกต์ ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช (สถานที่รายงานตัว)

***โปรดอ่านเพิ่มเติมในประกาศ***

วันประกาศผลการคัดเลือก วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563

*ตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th  หรือ เว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์ http://as.nida.ac.th