ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 3/2563 ประจำภาค 2 ปีการศึกษาที่ 2563

กรณีสอบผ่านข้อเขียน กรณีมีประสบการณ์การทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา

  กรณียื่นคะแนนสอบ 3/2563     กรณีมีประสบการณ์ทำงาน 3/2563   กรณีทุนส่งเสริมการศึกษา 3/2563

 

  • ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

วันสอบสัมภาษณ์  วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.30 – 12.00 น. (เวลาสอบสัมภาษณ์ โปรดดูเพิ่มเติมในประกาศ)

การรายงานตัวสอบสัมภาษณ์  ให้ผู้สมัครมารายงานตัวก่อนสอบประมาณ 30 นาที และเข้าสอบตามรายชื่อและเวลาที่กำหนด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์  คณะสถิติประยุกต์ ชั้น 12 อาคารนวมินทราธิราช

***โปรดอ่านเพิ่มเติมในประกาศ***

วันประกาศผลการคัดเลือก วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2563

*ตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://edserv.nida.ac.th  หรือ เว็บไซต์คณะสถิติประยุกต์ http://as.nida.ac.th