ด่วน!แจ้งเปลี่ยนเวลาสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

ด่วน!แจ้งเปลี่ยนเวลาสอบสัมภาษณ์ ปริญญาโท ภาคปกติ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562

ประกาศคณะสถิติประยุกต์

เรื่อง  เปลี่ยนเวลาสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ

   ครั้งที่ 2/2562

                            

               เนื่องด้วยคณาจารย์และบุคลากรของคณะสถิติประยุกต์ มีเหตุจำเป็นสุดวิสัยในช่วงเวลาที่กำหนดไว้เดิม จึงขอเปลี่ยนเวลาการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคปกติ กรณีปกติ  กรณีมีประสบการณ์ทำงาน และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เป็นดังนี้