(ขยายเวลา) รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

(ขยายเวลา) รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563

  สมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)   

ขั้นตอนการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (Online)

  1. เข้าสู่ระบบ (สมัครสอบ)
  2. ลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ (กรณีผู้สมัครใหม่)
  3. ตั้งรหัสผ่าน/ยืนยันรหัสผ่าน
  4. สมัครสอบ เลือกคณะสถิติประยุกต์ และเลือกสาขาวิชา/วิชาเอก ที่ต้องการสมัคร
  5. บันทึกข้อมูลผู้สมัคร (ในส่วนของลักษณะงาน/งานที่รับผิดชอบ ผู้สมัครต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อใช้สำหรับประกอบการพิจารณาการสมัคร)
  6. ยืนยันการสมัคร (กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยันการสมัคร)
  7. พิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ
  ใบสมัคร (กรณี สมัครสอบด้วยตนเอง)  

ขั้นตอนการสมัครสอบด้วยตนเอง

  1. ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ที่เคาน์เตอร์รับสมัคร กองบริการการศึกษา (ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์)
  2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบที่กองคลังและพัสดุ (ชั้น 3 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์)