ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ 1/2563

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เรื่อง  ผลการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท

ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์

ครั้งที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2563

โปรดอ่านประกาศอย่างละเอียด

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาตามประกาศข้างต้น จะต้อง

  • ยืนยันสิทธิ์การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะสถิติประยุกต์ ผ่าน Google Form > https://forms.gle/ZUzCAeboLjQUxG8x9 โดยเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่กำหนด สถาบันฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา

 

  • กำหนดการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ขอให้ติดตามข่าวสารจากคณะอย่างสม่ำเสมอ หากไม่ได้ขึ้นทะเบียน จะยังไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาโดยสมบูรณ์

 

  • ผู้ที่มีผลการสอบเข้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในวิชาภาษาอังกฤษ (NIDA TEAP) ด้วยคะแนนไม่ต่ำกว่า 660 หรือ มีผลการสอบ TOEFL Paper (สอบปกติ) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ มีผลการสอบ TOEFL CBT (สอบผ่านคอมพิวเตอร์) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ มีผลการสอบ TOEFL IBT (สอบผ่าน Internet) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ มีผลการสอบ IELTS  ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือ จบการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอน ให้ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชาวิชาภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน ตามข้อกําหนดของสถาบัน โดยต้องแสดงผลการสอบที่ไม่เกินกำหนดอายุของผลคะแนนที่ยื่น หรือหลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสอน พร้อมกับการยื่นคำร้องภายในช่วงเวลาที่คณะกำหนด

 

  • สำหรับนักศึกษาใหม่ที่จะยื่นเรื่อง ขอยกเว้นวิชาพื้นฐาน คณะจะออกรายละเอียดแล้วแจ้งให้ทราบเร็ว ๆ นี้ นักศึกษาใหม่โปรดติดตามรายละเอียดผ่านหน้าเพจนี้
ตารางสอน ภาคฤดูร้อน 3/2562